1. Algemeen

De algemene voorwaarden gelden voor iedere behandeling en transactie tussen Beauty & Browbar en een cliënt waarop Beauty & Browbar deze voorwaarden van toepassing heeft verklaard, voor zover van deze voorwaarden niet door partijen uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken.

 1. Inspanningen schoonheidssalon

1. De schoonheidsspecialiste en browstylist van Beauty & Browbar zal de behandeling naar beste inzicht en vermogen en in overeenstemming met de eisen van goed vakmanschap uitvoeren.
2. De cliënt zorgt ervoor dat alle gegevens, die redelijkerwijs van belang kunnen zijn (zoals bijvoorbeeld een allergie) voor een goede uitvoering van de behandeling tijdig aan schoonheidsspecialiste en browstylist worden verteld.
3. De schoonheidsspecialiste en browstylist van Beauty & Browbar is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, ontstaan doordat de cliënt is uitgegaan van door de cliënt verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens.
4. De schoonheidsspecialiste en browstylist van Beauty & Browbar zal de cliënt inlichten over de financiële consequenties van de wijziging van de behandeling.

 1. Afspraken

1. De cliënt moet verhindering voor een afspraak zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk vierentwintig uur voorafgaand aan de afspraak aan Beauty & Browbar melden. Indien de cliënt deze verplichting niet of niet tijdig nakomt, zal Beauty & Browbar 50% van de kosten van de geplande behandeling aan de cliënt doorberekenen.
2. Indien de cliënt meer dan vijf minuten later dan de afgesproken tijd in de salon komt, mag de schoonheidsspecialiste en browstylist de verloren tijd inkorten op de behandeling en toch het gehele honorarium van de behandeling aan de cliënt doorberekenen.
3. Indien de cliënt bij meer dan tien minuten later dan de afgesproken tijd in de salon aankomt, mag de schoonheidsspecialiste en browstylist de gehele afspraak annuleren en toch het gehele honorarium van de behandeling aan de cliënt doorberekenen.
4. Beauty & Browbar moet verhindering voor een afspraak zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk vierentwintig uur voorafgaand aan de afspraak aan de cliënt melden.

 1. Persoonsgegevens & privacy

1. De cliënt voorziet de Beauty & Browbar vóór de of bij de eerste behandeling van alle gegevens, waarvan de schoonheidsspecialiste aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan de cliënt redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het zorgvuldig uitvoeren van de behandelingen.
2. De Beauty & Browbar neemt de persoonlijke gegevens van de cliënt op en verwerkt deze in een klantenbestand. Beauty & Browbar behandelt de vertrouwelijke gegevens van de cliënt volgens de richtlijnen in de Wet Bescherming Persoonsgegevens.
3. Beauty & Browbar zal gegevens van de cliënt niet verkopen of verhuren aan derden zonder schriftelijke toestemming vooraf van de cliënt.
4. Beauty & Browbar is verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die de cliënt heeft medegedeeld tijdens de behandeling. Informatie geldt als vertrouwelijk als dit door de cliënt is verteld of als dit voortvloeit uit de aard van de informatie. De geheimhouding vervalt indien, op grond van een wettelijke bepaling of een rechtelijke uitspraak de schoonheidsspecialiste of browstylist verplicht de vertrouwelijke informatie aan derden te verstrekken.

 1. Betaling

1. Beauty & Browbar vermeldt alle prijzen van de behandelingen en de producten zichtbaar in de salon of op de website www.beautyandbrowbar.nl
2. De gemelde prijzen zijn inclusief 21% BTW.
3. Aanbiedingen in advertenties zijn geldig in de aangegeven looptijd en/of zolang de voorraad strekt.
4. De cliënt dient direct na afloop van de behandeling de betaling van de behandeling en eventuele producten contant of per pin te voldoen.

 1. Aansprakelijkheid

1. Beauty & Browbar is niet aansprakelijk voor schade van welke aard ook ontstaan doordat de schoonheidsspecialiste of browstylist van Beauty & Browbar is uitgegaan van door de cliënt verstrekte onjuiste en/of onvolledige informatie over lichamelijke aandoeningen, medicijngebruik, werkzaamheden, vrijetijdsbesteding. 2. Beauty & Browbar is niet aansprakelijk voor verlies, diefstal, of beschadiging van persoonlijke eigendommen die de cliënt heeft meegebracht naar de salon.

 

 1. Klachten

1. Indien de cliënt een klacht heeft over de behandeling of een product, moet de klacht zo spoedig mogelijk, doch binnen twee weken na ontdekking mondeling als zowel schriftelijk gemeld worden aan de eigenaar van Beauty & Browbar. Beauty & Browbar moet de client binnen 5 werkdagen adequaat antwoord geven.
2. Indien een klacht over de behandelingen gegrond is, zal Beauty & Browbar de behandeling opnieuw verrichten zoals overeengekomen, tenzij dit inmiddels voor de cliënt aantoonbaar zinloos is geworden en de cliënt dit schriftelijk kenbaar maakt.
3. In geen enkel geval biedt Schoonheidsspecialiste & Browstylist restitutie voor de uitgevoerde behandelingen. Beauty & Browbar streeft ernaar om haar cliënten tevreden te stellen. Als een cliënt niet tevreden is, zullen zij hun uiterste best doen om hen te helpen en indien mogelijk de behandeling opnieuw uit te voeren.
4. Indien een klacht over de producten gegrond is, zal Beauty & Browbar het aankoopbedrag van de producten gedeeltelijk of helemaal vergoeden.
5. Indien Beauty & Browbar en de klager niet tot overeenstemming kunnen komen, kan de klager het geschil voorleggen aan de wetgever of mediator.

 1. Garantie

1. Beauty & Browbar geeft de cliënt een week (7 dagen) garantie op de behandeling en producten. Deze garantie vervalt indien: De cliënt op de hoogte is gebracht door de schoonheidsspecialiste of browstylist over het resultaat van de behandeling en de tijdsduur van het effect van de behandeling of producten; De cliënt andere producten dan door de schoonheidsspecialiste of browstylist geadviseerde producten heeft gebruikt; De cliënt de adviezen voor thuisverzorging niet heeft opgevolgd; De cliënt het advies om medische hulp te zoeken niet binnen vijf werkdagen heeft opgevolgd; De cliënt de producten niet volgens het advies van de schoonheidsspecialiste of browstylist heeft gebruikt; De cliënt de producten niet volgens de gebruiksaanwijzing heeft gebruikt.

 1. Specialisatie

1. De behandelingen bij Beauty & Browbar worden niet vergoed door geen enkele zorgverzekeraar. De behandelingen die worden gegeven door de huidtherapeut van Cosmetique Totale worden, afhankelijk van uw polisvoorwaarden, meestal wel vergoed door de zorgverzekeraar. Kijk op www.cosmetique-totale.nl voor meer informatie.

 1. Beschadiging en/of diefstal

1. Beauty & Browbar heeft het recht van de cliënt een schadevergoeding te eisen indien de cliënt meubilair, apparatuur of producten beschadigt.
2. Beauty & Browbar meldt diefstal altijd bij de politie.

 1. Behoorlijk gedrag

1. De cliënt behoort zich in de salon te gedragen volgens algemeen aanvaarde normen. Indien de cliënt na herhaaldelijke waarschuwingen onbehoorlijk gedrag blijft vertonen, heeft de schoonheidsspecialiste en browstylist van Beauty & Browbar het recht de cliënt de toegang tot de salon te weigeren zonder verdere opgaaf van redenen.
2. Bij Beauty & Browbar wordt gewerkt volgens de hygiëne regels van de HAM code van schoonheidsspecialisten. Er wordt van de cliënt verwacht dat zij zich houden aan de persoonlijke hygiëne regels.

 1. Recht

1. Op elke overeenkomst tussen Beauty & Browbar en de cliënt is het Nederlandse recht van toepassing. De algemene voorwaarden zijn gepubliceerd op de website van Beauty & Browbar en zijn ook in de salon beschikbaar.
2. In geval van uitleg van de inhoud en strekking van de algemene voorwaarden, is de Nederlandse tekst daarvan steeds bepalend. Van toepassing is steeds de laatst gepubliceerde versie c.q. de versie zoals die gold ten tijde van het tot stand komen van de overeenkomst.

 1. Geheimhouding

1. Beauty & Browbar is verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die de cliënt heeft medegedeeld tijdens de behandeling.
2. Informatie geldt als vertrouwelijk als dit door de cliënt is verteld of als dit voortvloeit uit de aard van de informatie.
3. De geheimhouding vervalt indien, op grond van een wettelijke bepaling of een rechtelijke uitspraak de schoonheidsspecialiste of browstylist verplicht de vertrouwelijke informatie aan derden te verstrekken. 

Contact gegevens

Beauty & Browbar

Walstraat 94
7411 GP Deventer
0570-763003
06-152 49 100
info@beautyandbrowbar.nl

Openingstijden Beautysalon

Alleen op afspraak

Din: 13.00 - 21.30 uur
Woe: 09.00 – 21.30 uur
Don: 09.00 – 21.30 uur
Vrij: 09.00 – 18.00 uur
Zat: 09.00 - 17.00 uur

Openingstijden Browbar

Alleen op afspraak

Din:  09.30 - 21.30 uur
Woe: 09.30 – 17.30 uur
Don: 09.30 – 21.30 uur
Vrij: 09.30 – 18.00 uur
Zat: 09.30 – 17.00 uur

l

Salon Voorwaarden / Privacy statement

Voor onze salonvoorwaarden klik je hier .

Voor onze privacy verklaring klik je hier.

Beauty & Browbar (ecoBeauty) is aangesloten bij de  Anbos. (Algemene Nederlandse Branche Organisatie Schoonheidsspecialisten)